הקוד האתי למתכנן הפיננסי – CFP

הקוד האתי של המתכננים הפיננסים בישראל תואם את הערכים הבסיסיים של הארגון בעולם. על ידי שמירה על קוד אתי, אנשי המקצוע בתחום התכנון הפיננסי יסכימו לספק שירות של תכנון פיננסי עם מיקוד לטובת הלקוחות ולשמור על רמה אתית ומקצועית הגבוהה ביותר  שיקדמו את האינטרסים של המקצוע "תכנון פיננסי" בישראל לטובת החברה כולה. כחלק מההתחייבות המקצועית של המתכנן הפיננסי, אנשי המקצוע חייבים להיות שקופים ולהסכים לחיות לפי קוד אתי כאשר הם נותנים שירות של תכנון פיננסי ללקוחותיהם.

איגוד המתכננים הפיננסים בישראל בהתאם למקובל בעולם ובפרט בקוד האתי של ארגון FPBS  שבו אנו חברים, מבקש התנהגות אתית ושיפוט ערכי מכל חבריו שמחזיקים בהסמכה הבינלאומית של CFP. החברים באיגוד צריכים לפעול להפעיל בעסקיהם ערכים אלה כאשר הם מגישים עבודה של תכנון פיננסי ללקוחות שלהם.

הקוד האתי של ה"איגוד מתכננים פיננסים בישראל" והארגון הבינלאומי:

האינטרס של הלקוח בקדימות
המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות. טובת הלקוחות תהיה הקו המנחה המוביל בכל החלטה הנוגעת לעבודת המתכנן. בכל מקום בו נוצרה התנגשות בין אינטרס זה לערך אחר, יגבר תמיד ערך זה.

כנות ויושרה
המתכנן ייתן את השרות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית. יושרה, משמעה לפעול בהגינות וכנות בכל נושא מקצועי. אנשי המקצוע בתחום התכנון הפיננסי זוכים למעמד של אמון עם הלקוחות שלהם והמקור הראשון לזכייה באמון זה, היא היושרה האישית. אין היושרה עומדת בסתירה להבדלים בחוות דעת מקצועיות בין מתכננים, אך יושר אישי לא יכול לחיות יחד עם ויתורים על ערכי מוסר או חוסר כנות.

שוויוניות ואובייקטיביות בשרות
המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלעיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח. בבסיסו של ערך זה נמצאת התנהלות שהיא נטולת משוא פנים. זאת, ללא שום תלות במגוון השירותים שמסופקים, מאפייניי הלקוח או כל היבט אחר העלול לגרום להעדפת לקוח אחד על פני אחר.

הגינות ושקיפות
המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי. ליבת הציפיה של הלקוח בעבודה עם המתכנן היות המתכנן נאמן לאינטרס שלו. לכן, נדרש המתכנן לנהוג בשיקול דעת ולזהות כל ניגוד עניינים אפשרי. ניגוד עניינים או הוא כל מצב בו אינטרס של המתכנן אינו עולה בקנה אחד עם זה של הלקוח. היה ונתגלה ניגוד עניינים כזה, יצהיר עליו המתכנן בפני הלקוח ויקבל את אישורו לגבי הדרך להתמודד עימו. למען הסר ספק, ציפיתו של המתכנן לשכר ורווח עבור השות אינו מהווה ניגוד עניינים. זאת, כל עוד נעשה בשקיפות ובשיתוף.

מקצוענות
המתכנן באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת. ערך המקצוענות, דורש מהמתכנן לפעול באצילות ולהפגין כבוד ואדיבות ללקוחות, לאנשי המקצוע האחרים, ולשותפים הנוספים בטיפול בלקוח ולפעול בהתאם לחוקים, תקנות ודרישות מקצועיות. מקצוענות דורשת מהמתכנן באופן אישי ויחד עם חבריו, להשביח ולתחזק את המעמד של תחום התכנון הפיננסי בעיני הציבור ובכך לשרת את האינטרס של הציבור בכללותו.

כשירות
המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי ולא יחרוג מגבולות ידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענק לו. ערך הכשירות, דורש מהמתכנן הפיננסי לוודא שברשותו רמת היכולות, הידע המקצועי והמיומנויות האישיות הנדרשת למתן שרותי תכנון. על המתכנן לתחזק ולעדכן כשירויות אלו היות וסביבת עבודתו מתעדכנת תדיר. כשירות כוללת גם את ההכרה העצמית של מגבלות המתכנן עצמו, ומתי הוא נידרש להתייעץ או לפנות לאנשי מקצוע בתחומים ייחודיים. כשירות דורשת מאיש המקצוע להתחייב להיות בתהליך תמידי של למידה ושיפור מקצועי.

סודיות
המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורף מתן השרות. ערך הסודיות דורש מהמתכנן להגן על כל המידע של הלקוחות ולתחזק אותם באופן שמאפשר גישה למידע רק לאלו שמורשים לראות מידע זה. מערכת יחסים של אמון ובטחון עם הלקוח יכולה להבנות אך ורק על בסיס ההבנה שהמידע של הלקוח ישמר בסודיות וייחשף רק באופן המוגדר מראש עם הלקוח.

חריצות
המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה. חריצות דורשת מהמתכנן הפיננסי להשלים מטלות מקצועיות בזמן סביר ובאופן יסודי ולבצע את עבודת התכנון לרבות הכנת התוכנית, פיקוח על אנליזה ומסירת המידע באופן שבו דואגים תמיד לטובת הלקוחות והרמה המקצועית המיטבית.